Opći uvjeti poslovanja

• • Radio Stjepan je obrt za informiranje i marketing sa ostalim djelatnostima sukladno obrtnici. Sjedište obrta je u Jastrebarsko, Vukšin Šipak 47 – vl. Stjepan Vlašić, upisano u obrtni registar kod ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Jastrebarsko, OIB: 68386426989, MBO: 97945609, (u daljnjem tekstu: Radio Stjepan).


• • Naručitelj je svaka fizička ili pravna osoba koja s Radio Stjepan-om sklopi Ugovor o oglašavanju na radiju ili webu/android/ios aplikaciji i sl. (u daljnjem tekstu: Ugovor), kojim se utvrđuju uvjeti oglašavanja na Radio Stjepan-u, ili naruči emitiranje promidžbenog programa. Naručiteljem se smatra i agencija koja za treće osobe u svoje ime i za svoj račun zakupljuje oglasni prostor.


• • Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: OUP) su ovi opći uvjeti poslovanja kojima se uređuju opći uvjeti emitiranja promidžbenog programa na Radio Stjepan-u i koji čine sastavni dio Ugovora ili narudžbe za emitiranje
promidžbenog programa.


• • Naručitelj dostavlja narudžbu u pisanom, elektroničkom obliku ili kroz posebne telefonske/sms brojeve sa dodatnom naplatom, uz pravovremenu dostavu promidžbenog materijala, za čiju kvalitetu odgovara Naručitelj.


• • Radio Stjepan ima pravo odbiti prihvatiti narudžbu, a nakon prihvata narudžbe zadržava pravo ne emitirati naručeno oglašavanje iz pravnih, moralnih ili tehničkih razloga, pri čemu Naručitelj nema pravo na naknadu štete.


• • Smatrat će se da je Radio Stjepan uredno i u potpunosti izvršio naručenu uslugu oglašavanja ako Naručitelj u roku od sedam dana ne podnose pisani prigovor Radio Stjepan-u.


• • Radio Stjepan samostalno određuje termine emitiranja oglašavanja tijekom dana u okviru svojih mogućnosti, osim ako drukčije nije izričito ugovoreno.


• • Ako promidžbeni program nije emitiran ili nije emitiran na način kako je ugovoreno, odgovornost Radio Stjepan-a ograničava se isključivo na naknadno emitiranje neemitiranog promidžbenog programa, a ukoliko to nije moguće na povrat novca za neemitirani promidžbeni program. Naknada štete u svakom slučaju ograničava se na iznos naručenog promidžbenog programa koji nije emitiran ili nije emitiran na ugovoreni način.


• • Cijena emitiranja promidžbenog programa utvrđuje se sukladno službenom cjeniku Radio Stjepan-a važećem na dan emitiranja promidžbenog programa i OUP-u.


• • Cijena emitiranja promidžbenog programa izračunava se množenjem broja emitiranja pojedine promidžbene poruke s jediničnom cijenom promidžbene poruke. Jedinična cijena promidžbene poruke određuje se na temelju pojedine narudžbe i ovisna je o ukupnoj količini naručenih emitiranja promidžbene poruke i o trajanju pojedine promidžbene poruke, sukladno službenom cjeniku Radio Stjepan-a.


• • Na iznose navedene u službenom cjeniku Radio Stjepan-a dodatno se ne obračunava porez na dodanu vrijednost jer radio Stjepan nije u sustavu PDV-a.


• • Radio Stjepan nije u obvezi emitirati naručeni promidžbeni program ako Naručitelj nije, prije naručenog početka emitiranja, podmirio cijenu oglašavanja u cijelosti.


• U slučaju raskida ili otkaza ugovora zaključenog na određeno vrijeme od strane Naručitelja koji nije prouzročen krivnjom Radio Stjepan, odnosno u slučaju raskida ili otkaza ugovora od strane Radio Stjepan-a do kojeg je došlo krivnjom Naručitelja, a kojim ugovorom je odobren popust na usluge koje Radio Stjepan pruža Naručitelju, Naručitelj se obvezuje isplatiti Radio Stjepan-u naknadu štete koja predstavlja razliku ugovorenih usluga po važećem cjeniku te ugovorenih usluga s ugovorenim popustom.


• • Promidžbeni paketi, sponzorski paketi, pokroviteljstva i emitiranje ostalih promidžbenih programa koji nisu navedeni u službenom cjeniku Radio Stjepan-a utvrđuju se posebnim sporazumom, te se na njih podredno primjenjuju ovi OUP.


• • Naručitelj jamči da je nositelj i ovlaštenik svih autorskih i drugih srodnih prava te drugih prava intelektualnog vlasništva potrebnih za emitiranje ili korištenje promidžbenog programa, te sam snosi sve s time povezane troškove, kao i isključivu odgovornost za naknadu štete.


• • Sve eventualne sporove iz ili u svezi emitiranja promidžbenog programa između Radio Stjepan-a i Naručitelja rješavat će sud u Zagrebu.


Službeni cjenik emitiranja promidžbenog programa Radio Stjepan, obrt za informiranje i marketing, vl. Stjepan Vlašić (Radio Stjepan) dostupan je na službenoj web stranici Radio Stjepan-a klikom na ovaj LINK.


Ovi uvjeti stupaju na snagu 8.1.2019. godine.
za
Radio Stjepan, obrt za informiranje i marketing
Vlasnik
Stjepan Vlašić